ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
Καταστατικό Σωματείου.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ον   ΣΥΣΤΑΣΗ   ΕΠΩΝΥΜΙΑ                              

Συνιστάται εν Ερήμη ΣΩΜΑΤΕΙΟ υπό την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ   ΕΡΗΜΗΣ».

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ον ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

1. Σκοπός του Σωματείου είναι η καλλιέργεια και εξύψωση του εθνικού φρονήματος και η αναζωπύρωση της εθνικής φλόγας στις ψυχές των μελών του.

 

2. Δημιουργία παρά των μελών υγιούς κοινωνικού και πολιτικού Πιστεύω, βασιζόμενου επί των αρχών της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

 

3. Αμετάθετος προσήλωση εις τας ιστορικάς παραδόσεις και τους Εθνικούς αγώνες και ιδιαιτέρως εις τα ιδεώδη της Εθνικής Ελευθερίας της Πατρίδας μας.

 

4. Ενεργός πίστη εις τας ακατάλυτους αρχάς του Ελληνο-Χριστιανικού μας πολιτισμού και διάπλασης του χαρακτήρος των μελών μας επί τη βάση τούτων, ώστε να καταστώσι καλοί Έλληνες και ενάρετοι Πολίται.

 

5. Την εν γένει διάδοση του Φίλαθλου Πνεύματος.

 

ΑΡΘΡΟ 3ον  ΣΦΡΑΓΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Το Σωματείον έχει ιδίαν σφραγίδα σχήματος κυκλικού εν τω μέσω δε αυτού τον ΔΙΚΕΦΑΛΟΝ ΑΕΤΟΝ και γύρωθεν αναγράφεται η ονομασία του Σωματείου.

 

2. ΛΑΒΑΡΟΝ:   Εμφανίζονται σ’ αυτό οι προσωπογραφίες των ηρώων της κοινότητας ΝΙΚΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΗ και αναγράφεται γύρωθεν το όνομα του Σωματείου και το έτος ιδρύσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 4ον ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Μέλος του σωματείου γίνεται πας Εθνικόφρων όστις έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και αποδέχεται τας αρχάς και επιδιώξεις του Σωματείου και είναι πρόθυμος να αγωνισθεί για την προώθηση και επικράτηση τους.

 

2. Όπως εκλεγεί τις μέλος δέον όπως υποβάλει έγγραφον αίτηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, η οποία δέον να προσυπογράφεται υπό τριών (3) μελών του σωματείου ενός (1) προτείνοντος και δύο (2) υποστηριζόντων.

 

3. Όπως γίνει τις δεκτόν ώς μέλος δέον όπως εγκριθεί εκ των 2/3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Ουδείς αποτυχών δύναται να προταθεί εκ νέου είμη μετά πάροδο τριών (3) μηνών από της πρώτης αιτήσεως του. Ο τρις αποτυχών αποκλείεται οριστικώς.

 

5. Οιονδήποτε μέλος δύναται να συνοδεύσει οιονδήποτε επισκέπτη εις το οίκημα του σωματείου, ουχί όμως εις άτομο εις το οποίον απηγορεύθει η είσοδος του υπό του Δ. Σ. του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ον ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Ο εκλεγείς ως μέλος οφείλει να καταβάλει €10 ως δικαίωμα εγγραφής. Ο προτείνων και οι υποστηρίζοντες θα είναι υπόχρεοι προσωπικώς δια την καταβολή του δικαιώματος τούτου αλληλέγγυος.

 

2. Το ποσόν των μηνιαίων συνδρομών θα καθορίζεται από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση.

 

3. Αι συνδρομαί δέον να πληρώνονται τακτικώς και ανελλιπώς.

 

Ο καθυστερών ταύτας επί τρεις (3) μήνες θα ειδοποιείται υπό του ταμείου όπως καταβάλει ταύτας εντός μιας (1) εβδομάδος. Εάν μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δεν  ήθελεν καταβάλει ταύτας τότε το Δ. Σ. δύναται να αναρτά επί του πίνακος ανακοινώσεων το όνομα του καθυστερούντος και οφείλει πράττει τούτο. Εάν μετά πάροδον ενός μηνός από την ημερομηνία αναρτήσεως της ειδοποιήσεως επί του πίνακος δεν ήθελεν καταβάλει τας εισφοράς του (καθυστερημένες), θα υπόκειται εις διαγραφήν από το Μητρώο Μελών του σωματείου. Δεν διαγράφεται ο καθυστερών τας συνδρομάς του εάν κρίνει το Δ. Σ. ότι πράγματι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

 

 4. Δύναται ο διαγραφείς δια τους ανωτέρους λόγους να επανεγραφεί ως μέλος:

                         α) αφού καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές και

                         β) αφού καταβάλει επιπλέον το ποσό €100.

 5. Μέλος το οποίον διαγράφεται αυτοβούλως άνευ εύλογου αιτίας υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Άρθρου 4β.

 

 6. Ουδείς όστις καθυστερεί τας συνδρομάς από την ημερομηνία ειδοποιήσεως του από το Δ. Σ. δικαιούται να παρίσταται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις ουδέ έχει ψήφον, ουδέ είναι εκλόγιμος.

 

 7. Εάν η συμπεριφορά οιουδήποτε μέλους θεωρηθεί ως προσβάλλουσα τα συμφέροντα του σωματείου, το μέλος τούτο υπόκειται εις τας ακόλουθους κυρώσεις:              

                        α) Απολογία.

                        β) Παρατήρηση.

                        γ) Αυστηρή επίπληξη.

                        δ) Καθαίρεση εκ του αξιώματος του.

                        ε) Διαγραφή.

 

8. Αι πειθαρχικαί ποιναί επί μέλους αναρτώνται επί του πίνακος ανακοινώσεων του σωματείου.

 

9. Μέλος καταδικασθέν υπό Πολιτικού ή Στρατιωτικού Δικαστηρίου, δια ατιμωτικό αδίκημα ή παράνομου δραστηριότητος διαγράφεται πάραυτα εκ του Μητρώου των Μελών του σωματείου. Η διαγραφή του  γνωστοποιείται προς άπαντα τα μέλη δια της αναρτήσεως εις τον πίνακα ανακοινώσεων.

 

10. Οιονδήποτε μέλος δύναται να υποβάλει εγγράφως προς το Δ. Σ. την παραίτηση του, το οποίον δύναται να αποδεχθεί ταύτην νοουμένου ότι το μέλος τούτο εξεπλήρωσε απάσας τας προς το σωματείο υποχρεώσεις του.

 

11.Οιονδήποτε μέλος που παραιτείται λόγω εύλογης αιτίας έχει το δικαίωμα να εκλεγεί εκ νέου μέλος του σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 (1, 2, 3). Εν τοιαύτη περιπτώσει το δικαίωμα εγγραφής θα ισούται και πάλι με το ποσό €10. 

 

12. Ουδέν μέλος δικαιούται να μεταφέρει οτιδήποτε εκτός του σωματείου χωρίς την έγκριση του Δ. Σ. ουδέ δύναται να καταστρέφει έγγραφον, βιβλίον, φυλλάδιο, εφημερίδα, περιοδικό και εν γένει οιανδήποτε περιουσία του σωματείου. Εάν πράξει τούτο, θα υπόκειται εκτός των πειθαρχικών ποινών και εις την καταβολή αποζημιώσεων.

 

13. Απαγορεύεται η λογομαχία μεταξύ των μελών εντός του οικήματος του σωματείου. Οι απειθαρχούντες θα υπόκεινται εις πειθαρχικάς ποινάς. 

 

14. Οιονδήποτε σοβαρό θέμα εκ μέρους μέλους του σωματείου να υποβάλλεται προς το Δ. Σ. εγγράφως και το Δ.Σ. υποχρεούται να επιληφθεί του θέματος σε συνεδρία του λαμβανούσης χώραν ουχί αργότερον των δέκα (10) ημερών. 

   

ΑΡΘΡΟ 6ον  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αριθμεί από εννέα (9) έως είκοσι ένα μέλη (21) το οποίον εκλέγεται ετησίως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

           

ΑΡΘΡΟ 7ον ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Δ. Σ. εκλέγονται κατά την γενική ετήσια συνέλευση του σωματείου δια μυστικής ψηφοφορίας οσάκις ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει του (21) είκοσι-ένα. Εν περιπτώσει που ο αριθμός των υποψηφίων ισούται με τον αριθμό 21 θα ανακηρύσσονται αυτομάτως μέλη Δ. Σ. άνευ ψηφοφορίας.

Οι υποψήφιοι δέον όπως προτείνονται υπό (1) ενός μέλους και υποστηρίζονται υπό έτερα (2) δυο μέλη του σωματείου.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα του σωματείου ΜΕΧΡΙ και πριν την έναρξη της Γ. Συνελεύσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 8ον  ΘΗΤΕΙΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΣΩΜΑ                      

1. Η θητεία του Δ. Σ. καθορίζεται για ένα έτος.

 

2. Αναλαμβάνει καθήκοντα την επομένη της εκλογής του.

 

3. Στην πρώτη αυτού συνεδρία καταρτίζεται σε σώμα δια της εκ των μελών του εκλογής.                  

 • Πρόεδρος.
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 • Α΄ Αντιπρόεδρος. Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων.
 • Β΄ Αντιπρόεδρος. Υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Οικήματος.
 • Γ΄ Αντιπρόεδρος. Υπεύθυνος Αθλητικών Θεμάτων.
 • Γενικός Γραμματέας.
 • Βοηθός Γενικός Γραμματέας.
 • Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
 • Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας.
 • Ταμίας.
 • Βοηθός Ταμίας         
 • Έφορος εντευκτηρίου.
 • Υπεύθυνος Εκδηλώσεων.
 • Βοηθός Υπεύθυνος Εκδηλώσεων.
 • Πέντε (5) Έφοροι Αθλητισμού – Ποδοσφαίρου.
 • Ένα (1) έως τρία (3) μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 9ον  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις μετά τους τρίτους.

 

2. Συγκαλεί μέσω του Γ. Γραμματέως και προεδρεύει των συνεδρίων του Δ. Σ., των Γενικών Συνελεύσεων και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. Κηρύττει την έναρξη και την λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.

 

3. Υπογράφει μετά του Γ. Γραμματέως πάντα ανεξαιρέτως τα έγγραφα.

 

4. Έχει την γενική επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 10ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Α + Β + Γ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο με τας αυτάς εξουσίας και καθήκοντα όταν συντρέχει έστω κι ένας από τους πιο κάτω λόγους.

 

1. Απουσιάζοντα ή κωλυόμενο ή πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια ή δυστύχημα ή αποθανόντα και γενικά όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του ως Πρόεδρος του Σωματείου.  

 

2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενον ή πάσχοντα ή αποθανόντα αναπληρεί ο γηραιότερος εκ των (3) τριών Αντιπροέδρων.

 

3. Τα καθήκοντα του Α΄ + Β΄  + Γ΄ Αντιπροέδρου είναι η εποπτεία και η επιτήρηση των διαφόρων υποεπιτροπών που το Δ. Σ. κατά καιρούς δημιουργεί για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία σημαντικών έργων και εκδηλώσεων στο σωματείο. Εποπτεύουν και συγκαλούν σε συγκέντρωση τις υποεπιτροπές με τις πιο κάτω αρμοδιότητες.

 

Α΄ Αντιπρόεδρος:     Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων.

Β΄ Αντιπρόεδρος:     Υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Οικήματος.

Γ΄ Αντιπρόεδρος:      Υπεύθυνος Αθλητικών Θεμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 11ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

1. Διεξάγει την αλληλογραφία υπογράφει δε μετά τον Πρόεδρο πάντα ανεξαιρέτως τα εξερχόμενα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής. Καλούνται δε μέσων αυτού όλες οι Συνελεύσεις.

 

2. Τηρεί βιβλίο πρακτικών του Δ. Σ. και των Γενικών Έκτακτων και Καταστατικών Συνελεύσεων. Τον Γ. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Γ. Οργανωτικός Γραμματέας.

 

3. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει καθήκοντα Βοηθού Γενικού Γραμματέως  σε ένα από τα μέλη του Δ. Σ. για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

ΑΡΘΡΟ 12ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Ο Γ. Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των καλών σχέσεων μεταξύ του Δ. Σ. και των μελών του σωματείου.

 

2. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεως και γενικά για όλα τα θέματα οργανωτικής φύσεως.

 

3. Μεριμνεί για την προβολή  παντός είδους δραστηριοτήτων του σωματείου και υπογράφει δε μετά τον Πρόεδρο όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα που έχουν σχέση με την προβολή.

 

4. Το Δ. Σ. δύναται να αναθέσει καθήκοντα Βοηθού Γενικού Οργανωτικού  σε ένα από τα μέλη του Δ. Σ. για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

5. Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και ο Βοηθός Υπεύθυνος Εκδηλώσεων εποπτεύουν και διοργανώνουν παντός είδους εκδήλωση που θα διοργανώσει το σωματείο όπως Εθνικούς Εορτασμούς, Χοροεσπερίδες, Εθνικά μνημόσυνα, Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις κτλ.

 

ΑΡΘΡΟ 13ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ

1. Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών, τα δικαιώματα εγγραφής, τις δωρεές και οιονδήποτε άλλον έσοδον. Προβαίνει στις αναγκαίες πληρωμές στη βάση ενταλμάτων φερόντων την υπογραφή του Προέδρου και του  Γ. Γραμματέως. Υποχρεούται όταν κληθεί από το Δ. Σ. να δίνει  έκθεση της οικονομικής καταστάσεως του ταμείου του.

 

2. Το Δ. Σ. δύναται να αναθέσει καθήκοντα Βοηθού Ταμία σε ένα από τα μέλη του Δ. Σ. για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

ΑΡΘΡΟ 14ον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

Έχει την γενική εποπτεία του οικήματος και της περιουσίας αυτού, κρατώντας ειδικό βιβλίο απογραφής στο οποίο κάθε χρόνο αναγράφει την απογραφή της περιουσίας του σωματείου. Εφορεύει για την τήρηση της τάξης και έχει την εποπτίαν της περιουσίας του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 15ον ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Το Δ. Σ. μπορεί να αναθέσει καθήκοντα εφόρων ποδοσφαίρου εκ των μελών του ή εκ των μελών του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ον ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ή ΧΗΡΕΙΑ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Παν μέλος το Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις ή για πέντε (5) μή συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις  εκπίπτει αυτομάτως του αξιώματος του.

 

2. Παν μέλος του Δ.Σ. παύει να είναι μέλος αυτού όταν υποβάλει εγγράφως παραίτηση και γίνει αποδεκτή από το Δ. Σ.

 

3. Στην περίπτωση υπάρξεως πέντε (5) και πλέον κενών θέσεων στο Δ.Σ. ο Πρόεδρος συγκαλεί έκτακτο Γ. Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ. Στην περίπτωση υπάρξεως ολιγοτέρων κενών θέσεων μπορεί το Δ. Σ. να αναπληρώσει αυτές είτε από τους επιλαχόντες είτε από άλλα μέλη.

 

4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε μέλος του Δ.Σ. πάσχει από σοβαρή ασθένεια ή δυστύχημα και γενικά όταν το μέλος δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του χωρίς την δική του υπαιτιότητα και θέληση τότε η Ολομέλεια του Δ.Σ. διακριτικά συναποφασίζει με τον πάσχοντα αν θα προτείνει αντικαταστάτη του από άλλο μέλος του Δ.Σ. ή αν θα παραμείνει κενή η θέση μέχρι την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

 

5. Σε περίπτωση χηρείας της οποιασδήποτε θέσης στο Δ.Σ. λόγω θανάτου Μέλους τότε η ολομέλεια του Δ.Σ. αποφασίζει τι θα πράξει κι αν θα παραμείνει κενή η θέση ή αν θα αναπληρώσει την θέση με άλλο Μέλος του Δ.Σ. ή αν θα προκηρύξει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ. ή την εκλογή Μέλους ή Μελών για να συμπληρωθεί η θέση ή οι θέσεις που έμειναν κενές.

 

ΑΡΘΡΟ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη. Συγκαλείται επίσης εκτάκτως όταν το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του Δ. Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών τούτου έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

 

Οι αποφάσεις και τα πρακτικά των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Δ. Σ. καταγράφονται από τον Γενικό  Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο.

 

ΑΡΘΡΟ 18ον ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Είναι τριών ειδών ΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ενδιάμεσα της χρονικής περιόδου μεταξύ του μηνός Μαρτίου και του μηνός Μαΐου εκάστου έτους. Απαρτία θεωρείται ότι αποτελούν το 1/2 πλέον ενός των μελών του συλλόγου των εκπληρωσάντων τας προς το σύλλογο υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε αυτή αναβάλλεται για μισή (1/2) ώρα οπότε οσαδήποτε μέλη παρίστανται αποτελούν απαρτία. Το οικονομικό έτος του συλλόγου κλείνει την 31η  Δεκεμβρίου εκάστου έτους (για σκοπούς εξασφάλισης αδειοδότησης και εφαρμογής κανονισμών και κριτηρίων που αφορούν την συμμετοχή του Σωματείου σε οργανισμούς π.χ. κριτήρια ΟΥΕΦΑ κτλ) ή και ενδιάμεσα της χρονικής περιόδου μεταξύ του μηνός Μαρτίου και του μηνός Μαΐου εκάστου έτους.

 

1. Η ετήσια Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την εκλογή μελών του Δ.Σ., την έγκριση του απολογισμού του λήξαντος έτους, την υποβολή της απογραφής της περιουσίας του σωματείου, την εκλογή δύο (2) ελεγκτών προς εξέλεγξη άνευ αμοιβής των βιβλίων πάσης περιουσίας του σωματείου και γενικά την έκθεση δράσης του απερχόμενου Δ.Σ. για το λήξαν έτος.

 

2.     α) Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Πρόεδρος μέσω του Γ. Γραμματέως με έγγραφη ειδοποίηση αναρτώμενη στον πίνακα ανακοινώσεως του σωματείου 15 τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

         β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, εάν πρόκειται για εκλογή Δ. Σ., το ζήτημα λύεται με κλήρον. Στις άλλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το υπό έγκριση θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, εάν όμως υπάρξει και πάλι ισοψηφία το θέμα απορρίπτεται.

 

Έκτακτο Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Πρόεδρος μέσω του Γ. Γραμματέως κατά τον συνήθη τρόπο. Απαρτία αποτελούν το 1/2 πλέον ενός των μελών των εκπληρωσάντων τας προς το σωματείο υποχρεώσεις. Συγκαλείται δε 48 ώρες πριν της συνελεύσεως. Καλείται επίσης έκτακτος Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν εγγράφως το 1/5 τουλάχιστον των μελών του σωματείου. Σε περίπτωση ψηφοφορίας ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 18.4β.

 

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση είναι η ψηφίζουσα ή τροποποιούσα το καταστατικόν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσω του Γ. Γραμματέως 15 τουλάχιστον μέρες πριν την συνέλευση με έγγραφων γνωστοποίηση αναρτώμενη στον πίνακα των ανακοινώσεων. Απαρτία αποτελούν τα 2/3 των εκπληρωσάντων τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων μελών.

 

Οι πρόνοιες του εδαφίου του παρόντος άρθρου ως προς την μη επίτευξη απαρτίας, ισχύουν για όλες τις Γενικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε αυτή αναβάλλεται για μισή (1/2) ώρα οπότε οσαδήποτε μέλη παρίστανται αποτελούν απαρτία.

 

ΑΡΘΡΟ 19ον ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Δια του παρόντος άρθρου συστήνεται στο Σύλλογο ποδοσφαιρικότμήμα. Η ποδοσφαιρική ομάδα ή οι ποδοσφαιρικές ομάδες που το Σωματείο θα μπορεί να συστήνει, θα αγωνίζονται στα διοργανούμενα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας την οποία θα επιλέγει η εκάστοτε ετήσια Γενική Συνέλευση ή στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εάν και εφόσον το Σωματείο μας εξασφαλίσει συμμετοχή στην εν λόγο Ομοσπονδία.

 

ΑΡΘΡΟ 20ον ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να δημιουργήσει στο σωματείο οιονδήποτε άλλο τμήμα κρίνει αναγκαίο όπως π.χ. γυναικείο τμήμα, καλλιτεχνικό και χορευτικό συγκρότημα ή ομάδων ευρύτερου αθλητισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ον ΣΥΝΑΨΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το σωματείο μπορεί να συνάπτει δάνεια από την οικεία  Σ.Π.Ε.  ή άλλα τραπεζικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των €225,000. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειωθεί κατόπιν εγκρίσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ή της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως χωρίς να χρειάζεται η σύγκληση Καταστατικής Συνέλευσης και η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ον ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου όλη η περιουσία του κινητή ή ακίνητη  περιέρχεται εις ων ήθελε αποφασίσει η προ της διαλύσεως Γενική Συνέλευσης.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν
 • Ακύρωση Εθνικού Μνημοσύνου Ηρώων Σωματείου Νίκος & Σωκράτης Ερήμης
 • Ακύρωση Εθνικού Μνημοσύνου Ηρώων Σωματείου Νίκος & Σωκράτης Ερήμης
 • Βαρύ Πένθος στο Σωματείο μας.
 • Βαρύ Πένθος στο Σωματείο μας
 • PHOTO GALLERY
  0 COMMENTS
  Leave your Comments:
  *
  Please give your name.
  Name
  *
  Please give your email address
  Email Address
  *
  Please give your comments
  Comments
  Your comment has been successfully posted
  There was a problem while posting your comment
  Please Submit the captcha
  DIRECTORY
  Going Out
  Shopping & Fashion
  Travel & Leisure
  Health & Beauty
  Home & Deco
  Weddings
  Other
  ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

  Loading...